Proces výroby

Samotné výrobě dílů předchází několika týdenní přípravný proces. Poptávka obsahující 3D modely a výkresovou dokumentaci je posouzena a je připravena nabídka pro zákazníka. Tato nabídka zahrnuje jak cenovou kalkulaci výrobku, tak náklady, které jsou spojené s výrobou formy. Je-li zákazník s nabídkou spokojen, přichází objednávka. V tomto bodě procesu je sepsána smlouva jak se zákazníkem, tak i s danou nástrojárnou na výrobu formy. Po zhotovení formy jsou zahájeny první pokusy výroby, dochází k ladění technologie i formy, jsou zhotoveny první výrobky, které jsou po výpalu zkontrolovány a přeměřeny na 3D měřáku. Odpovídají-li výsledné hodnoty výkresové dokumentaci, jsou vzorky odeslány k zákazníkovi. Jsou-li vzorky zákazníkem schváleny, přechází se k vlastní výrobě. Není-li zákazník spokojen, je opět provedeno ladění technologie a formy.

 

 

Výroba dílů, jak pro MIM, tak i pro CIM se skládá z několika základních kroků. Vstupní surovinou pro vstřikování je feedstock – směs prášku (keramického nebo kovového) a pojiva. Feedstock je roztaven ve šneku vstřikovacího lisu a pod tlakem vstříknut do formy. Z formy je odebírán velmi křehký díl, který se nazývá „green body“. U některých dílů dochází k dočišťování vtoků, či přetoků, které vznikají v dělící rovině formy. Dalším krokem výroby je debinding. Existuje mnoho druhů debindingového procesu, firma Vibrom s.r.o. nejčastěji používá termální a katalytický. V této fázi procesu dochází k odstranění pojiva z dílu, ten i nadále zůstává křehký a nazývá se „brown body“.


Sintrovací pec americké firmy Elnik Systems

Před slinováním (sintrací) je třeba díly poskládat do vhodných poloh, popřípadě i podložit, aby nedocházelo k deformaci. Obecně platí, že díly jsou slinovány mírně pod teplotou tání materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Reprezentativní vzorek dané šarže je změřen, aby bylo ověřeno, že výrobky odpovídají požadovaným rozměrům.

Slinuté díly se omílají, aby bylo dosaženo vyšší hladkosti povrchu. Po omílání přichází na řadu kontrola, ve firmě je prováděna 100 % kontrola, tedy každý jeden kus je zkontrolován na vady, jako jsou například praskliny – povrchové, v případě kovových dílů i podpovrchové. U některých výrobků je prováděno leštění funkčních ploch, zalisovávání do plastových držáků, lepení na protikusy atd., vše v závislosti na požadavcích zákazníka.